อบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู

         วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ได้รับรอง หลักสูตร จาก สพม.สฎชพ ท่านผอ.สำนักงานเขตฯมอบหมาย  ท่านรองฯดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด เป็นประธาน
          โดยมี ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร