ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย 2 ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 คน

นายพฤทธิ์ ขุนปลาด ม.4/13

นายสุวิจักขณ์ ภู่ภักดีพันธ์ ม.5/13

นายวงศ์วริศ โรจนสารัมภกิจ ม.5/10

นายธีรภัทร บุญศุภ ม.5/11