คำสั่งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกำรสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565