น.ส.สินิดทรา หมัดสดาย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี