มอบรางวัลและเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

            วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายไพศาล ชนีมาส
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ อาคารสม – เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา