มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

            วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวชนิดาภา เวชกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านทักษะภาษาจีน
จากกลุ่มสาระการเรียบรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ณ อาคารสม – เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา