ตารางสอบแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2567