ประธานกรรมการ ตรวจสอบและประเมินความพร้อมขยายชั้นเรียน

             วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากนายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ตรวจสอบและประเมินความพร้อม
ในการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)