แต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

      ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 257/2566 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ได้อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน จำนวน 5 คน
1.นายอภิชาติ อุปการ
2.นายอุดร แก้ววิรัตน์
3.นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
4.นางสาวจันทวรรณ สมภักดี
5.นางสาวธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา