นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 บันทึกทะเบียนประวัตินักเรียนรายบุคคล

         ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 บันทึกทะเบียนประวัตินักเรียนรายบุคคล
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล มีดังนี้
1. นักเรียนเข้าเว็บไซต์ http://202.129.29.138/ict/srpinformation/login_student.php
2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ใช้เลขประจำตัวนักเรียนและรหัสผ่าน (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้แจ้งชื่อ-สกุล เลขประจำตัวนักเรียน ทางกล่องข้อความ https://www.facebook.com/suratpit)
3. คลิกเลือกเว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
4. คลิกปุ่ม ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล โดยจะต้องบันทึกข้อมูล ดังนี้
-งานกิจการนักเรียน
-ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
-ทำเนียบผู้ปกครอง
-ข้อมูลสุขภาพ