นำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ค

                วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลฯ ได้แก่ 1.นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 2. นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ประธานสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี1  3.นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา