ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการและพนักงานทำความสะอาด