ข้อมูลคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะทางไอซีที ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

ข้อมูลคู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะทางไอซีที ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มีลิงค์เพื่อใช้เป็นแนวในการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี