คำสั่งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564