แนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ให้กับเด็กชายอายุ 12 ปี ถึงต่ำกว่า 16 ปี