แนวปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และวันที่ 14 ตุลาคม 2564

แนวปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
ให้นักเรียนเตรียมเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองและแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโดยให้ผู้ปกครองลงชื่อให้เรียบร้อย สำหรับเวลาในรับวัคซีนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง