เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นอรรถกระบวนการ (Process-Genre Approach) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูฐานิสรณ์ เลขทิพย์