เผยแพร่ผลงานสื่ออิเล็คทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูพิมผกา จันทร์คง

ประกอบด้วยตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่ม 2  เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากัน และตัวอย่างคู่มือครู เล่ม 2  เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากัน