ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนผ่านระบบ On-line ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564