เรียนรู้การใช้ Hardware&Software โดยครูกิติมา เพชรทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี