ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256104.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp0602256102.jpg

กิจกรรม

IMG_0491.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

009491366
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
979
3165
28716
5747401
78830
112968
9491366

Your IP: 100.26.182.28
Server Time: 2019-09-22 06:09:39

ผลการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ระดับภาคใต้ เนืองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย ม.อ. หาดใหญ่ นักเรียนโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนาโนเทคโนโลยี
จากโครงงานเรื่อง
ถาดเพาะกล้านาโยนจากโฟมฟองยางคริสตัลไลน์แบคทีเรียลเซลลูโลสที่มีการคอมพาวด์ด้วยซิงค์ออกไซด์(เป๋นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่กรุงเทพ เดือนมิถุนายน ปี2563)
จัดทำโดย
นางสาวเกวลิน สุขไกว
นางสาวจริญา หนูน้อย
นางสาวตุลยา ศิวะวิชชกิจ

2.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้น ม.ปลาย 
จากโครงงานเรื่อง โฟมฟองยางคริสตัลไลน์แบคทีเรียลเซลลูโลสสำหรับเพาะกล้านาโยน(เป็นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดือนตุลาคม ปี2562)
จัดทำโดย
นางสาวเกวลิน สุขไกว
นางสาวจริญา หนูน้อย
นางสาวตุลยา ศิวะวิชชกิจ

3.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั้นม.ปลาย จากโครงงานเรื่องชุดอุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับกล้วยไม้(เป็นตัวแทนของภาคใต้ ไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดือนตุลาคม ปี2562)
จัดทำโดย
นางสาวณัฐวลัญช์ รัตนพันธ์
นายธนกฤต เพชรแก้ว
นายจิราเดช จิตรากุล

4.รางวัลเหรียญเงินสาขาชีวภาพ ระดับชั้นม.ปลาย จากโครงงานพฤติกรรมของผึ้งโพรงในการตอบสนองต่อฟีโรโมนเสริมฤทธิ์ จัดทำโดย
นางสาวกีรฏิกา ศักดา
นางสาวธัญวดี ใจห้าว
นางสาวภัทริตา อินทานุกูล

5.รางวัลเชิดชูเกียรติ 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้นม.ปลาย
จากโครงงานเรื่อง ภาชนะไบโอจากเปลือกกล้วย
จัดทำโดย
นางสาวกวินทรา ทองสินธุ์
นางสาวกีรฏิยา ศักดา

6.ผ่านเข้ารอบสุดท้ายระดับภาคใต้ สาขาชีวภาพ ระดับชั้น ม.ปลาย 
จากโครงงานเรื่อง สารสกัดอัลลีโลพาธิกต่อการยับยั้งการงอกของหญ้าคา
จัดทำโดย
นางสาวธัญณัฎฐ์ แซ่ตั้ง
นายอมรเทพ ไกรวงศ์
นายสุวพิชญ์ บัวแก้ว

7.รางวัลเหรียญเงินสาขากายภาพ ระดับชั้นม.ต้น จากโครงงานฟิล์มแอกทีฟจากเจลเซลลูโลสคอมพาวด์ขี้เถ้าแกลบเสริมฤทธิ์ ยืดอายุการสุกของกล้วย
จัดทำโดย
เด็กหญิงธนัญชนก นามวงค์เนาว์
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์กลาง

8.รางวัลเชิดชูเกียรติสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้นม.ต้น จากโครงงานเรื่อง แผ่นเครื่องปรุงเพคตินสำเร็จรูป
จัดทำโดย
เด็กหญิง ณภัทร ทรัพย์เมฆ
เด็กหญิง ธีรนาฎ พัฒนสิงห์
เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสุนทร

9.ผลการประกวดโครงงานวิทย์ฯ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย ประเภททดลอง จากโครงงานเรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองของหอยทากต่อสารสกัดหยาบจากพืช
จัดทำโดย
นางสาวกมลชนก ทองกูล
นางสาวญานิตา พนมวัน ณ อยุธยา
นางสาวบัณณิกา ตรงต่อการ