ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256106.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6999.jpg

กิจกรรม

srp24092562-1.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010604618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
711
5155
33331
6837671
29634
156859
10604618

Your IP: 34.204.176.125
Server Time: 2020-06-07 04:09:14

ขอแสดงความยินดีกับ รายงานผลการแข่งขันงานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน (SMTE)
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวทิชา สุวีรานุวัฒน์ ม. 5/13
นายกิตติคุณ พันธุ์ทอง ม. 5/13
นางสาวธวัลรัตน์ เพชรชำนาญ ม. 5/13
นางสาวปานตา สุระกำแหง ครูผู้ควบคุม
นางสาวนาถยา ศิริทอง ครูผู้ควบคุม

2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายคุ้มครอง รุ่งจิรธนกุล ม. 6/13
นางสาวญาณิศา แก้วกอน ม. 6/13
นางสาวสาธินี นิยมจิตร์ ม. 6/13
นางสาวกิตติมา เพชรทรัพย์ ครูผู้ควบคุม
นายสุธน ภักดี ครูผู้ควบคุม

3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวกันติชา สุขภิมนตรี ม. 5/13
นางสาวจิดาภา ศรียาภัย ม. 5/13
นายธีรเดช สกุลอ่อน ครูผู้ควบคุม
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย ครูผู้ควบคุม

4. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทประยุกต์
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายทัตพงศ์ สุชาตานนท์ ม. 6/13
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์ ม. 6/13
นางสาวปราชญานันท์ บำรุงรักษ์ ม. 6/13
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ ครูผู้ควบคุม

5. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาฟิสิกส์ 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายทัตพงศ์ สุชาตานนท์ ม. 6/13
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์ ม. 6/13

6. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาชีววิทยา 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายญาณวัฒน์ โยธา ม. 6/13 
นางสาวเกศสุดา รื่นรวย ม. 6/13

7. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาเคมี 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายกรอัษฎ์ เพชรรัตน์ ม. 6/13
นางสาวชนกนันท์ หานศุภิชน ม. 6/13

8. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาโลก ดาราศาสตร์ 
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวนราวดี จิตรากุล ม. 6/13
นางสาวนภสร เพชรเรือง ม. 6/13

9. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)
ผู้เข้าแข่งขัน 
1) นายวรมน โพธิ์สำราญ ม. 6/13 
2) นางสาวอัญชิษฐา สุนทรปิยะพันธ์ ม. 6/13 
3) นางสาวสิริวรรณ เลิศพูลผล ม. 6/13 
4) นางสาวโชติกา ยุธิษยานุวัฒน์ ม. 6/13 
5) นางสาวนันท์นภัส บุญแทน ม. 5/13 
6) นางสาววรางคณา หวานจิตต์ ครูผู้ควบคุม

10. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายกฤษฎิ์ อภิชล ม. 6/13
นายญาณวัฒน์ โยธา ม. 6/13
นายธนพล ปลั่งศรี ม. 6/13
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย ครูผู้ควบคุม

11. ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ผู้เข้าแข่งขัน 
นายกรอัษฎ์ เพชรรัตน์ ม. 6/13
นายพนธกร จันทรพิมล ม. 6/13
นายยุทธศักดิ์ ไรช่วง ม. 6/13
นายทวัฒน์ ชูชนะกิจ ครูผู้ควบคุม

 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สพม.11  รวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบันเป็นช่องทางให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองได้นำไปใช้
โดย...ศึกษานิเทศก์ สุจินต์ ภิญญานิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000