ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp1612256105.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srpIMG_6997.jpg

กิจกรรม

srp30092562-11.jpg

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ

ส่งเสริมการเรียนรู้

 


 
 
 
 
 
 

 

 

010316974
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
679
2912
3591
6596555
16714
147777
10316974

Your IP: 3.234.244.18
Server Time: 2020-04-06 05:27:16
ปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
น.ส.ฐิดาพร พลอยมี ประธานชมรมtobe. เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรนารายณ์ ประจำปี 2561 สาขา เยาวชนดีเด่น
นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ดีเด่นลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมงาน SRP Variety Channel จัดรายการออนไลน์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพจรวมภาพกิจกรรมของทีมงานช่างภาพโรงเรียน
ชมรมtobe. โรงรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา และผ่านการประเมินต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3
ผอ.สมร เผือกเดช รับมอบรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น

            เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ทางสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกับสโมสรโรตารีศรีตาปี ได้จัดพิธีอำลาตำแหน่ง และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์ประจำปีบริหาร 2562-2563 ในการทำงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุผล เป็นประจักษ์ชัด และต้องขอขอบคุณสโมสรโรตารีศรีตาปีที่ไว้วางใจ และคอยสนับสนุนชาวอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเสมอมา

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
คุณครูที่ปรึกษาสโมสร ได้แก่
1.นายรัฐพร ชูพิชัย
2.นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก
3.นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ

คณะกรรมการ
1. นายธนกฤต เพชรแก้ว นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์
2. นายณัชพล เนตรศิริสวรรค์ อุปนายกสโมสรอินเทอร์แรคท์
3. นายกันต์ ตั้งเริก อุปนายกสโมสรอินเทอร์แรคท์
4. นางสาวเบญญาภา เฝือชัย เลขานุการสโมสรอินเทอร์แรคท์
5. นางสาวญาณิน ช่วยมี เหรัญญิกสโมสรอินเทอร์แรคท์
6. นางสาวญาณิศา เพ็งเคียน คณะกรรมการการเงิน
7. นางสาวณัฐวดี ณ พัทลุง คณะกรรมการการเงินด้านบัญชี
8. นางสาวธันว์ชนก เอกพันธุ์พงษ์ คณะกรรมการการเงินด้านงบประมาณ
9. นายจิราเดช จิตรากุล คณะกรรมการบำเพ็ญประโยชน์
10. นางสาวศิริยาภรณ์ สงวนชิด คณะกรรมการบำเพ็ญประโยชน์
11. นางสาวณัฐวลัญช์ รัตนพันธ์ คณะกรรมการบำเพ็ญประโยชน์
12. นางสาวอาภาศิริ สกุลดิษฐ คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์ด้านภาษาไทย
13. นางสาวณหทัย หอหิรัญกุล คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์ด้านภาษาอังกฤษ
14. นางสาวธมลวรรณ พรหมแห คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์ด้านภาษาจีน
15. นางสาววณิศรา จรัสวราพรรณ คณะกรรมการวิชาการด้านงานเอกสาร
16. นางสาวชนากานต์ ทิพประมวล คณะกรรมการวิชาการด้านสื่อนวัตกรรม
17. นางสาวธณภร หยูด้วง คณะกรรมการงานนันทนาการ
18. นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการงานนันทนาการ
19. นางสาวณิชกานต์ จันทาโพธิ์ คณะกรรมการงานนันทนาการ
20. นายศุภวิชญ์ เพชรแดง คณะกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม
21. นางสาวสมิตา อินถา คณะกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม
22. นายธีร์ปกรณ์ บุญชัย คณะกรรมการเทคโนโลยีด้าน ICT
23. นางสาวพัณณิตา ปลอดจินดา คณะกรรมการเทคโนโลยีด้านถ่ายภาพ
24. นายชนัต มณีชัย คณะกรรมการเทคโนโลยีด้านถ่ายภาพ
25. นายคณพัฒน์ ภูมิสุข คณะกรรมการเทคโนโลยีด้านสื่อประชาสัมพันธ์
26. นางสาวเพ็ญนภา ขวัญม่วง คณะกรรมการงานปฏิคมด้านการต้อนรับ
27. นางสาววริษฐา ขำเผือก คณะกรรมการงานปฏิคมด้านการต้อนรับ
28. นางสาวปภาดา คันธินทระ คณะกรรมการงานปฏิคมด้านงานโภชนาการ
29. นางสาววิภาวัส จงจิตร คณะกรรมการงานปฏิคมด้านเอกสาร