ประพฤติดี

                                                                       มีน้ำใจ

                                                                              ใฝ่การเรียน

                                                                      เพียรทำประโยชน์

ผลงานดีเด่นนักเรียน

srp30092564-2.jpg

ผลงานดีเด่นครู

srp27092564-1.jpg

กิจกรรม

srp01102564-7.jpg

Who's Online

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ส่งเสริมการเรียนรู้

 

 

 

009737030
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
736
3680
16221
5987839
94319
114593
9737030

Your IP: 3.234.211.61
Server Time: 2021-10-21 04:13:17
เพียงใจผูกพัน รำลึกวันที่ ส.ร. 2564
พิธีเปิดป้าย "ห้องประชุมศรีสมร" (อาคารทวีปราชญ์) วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol รุ่นที่ 11 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 น.ส.ศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์ (แก้ม) ม.4/4 รองประธานชมรมtobe. ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3
นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลจากประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563" ในหัวข้อ "ฉลาดใช้ชีวิต ฉลาดคิด เรื่องสุขภาพ"
มาตรการป้องการกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง

1.1 โครงสร้างบริหาร

1.2 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

1.3 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

1.4 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1.5 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร์

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.1 กฎ-หลักเกณฑ์

-กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย กรณี ความผิดปรากฏ ชัดแจ้ง

-กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย การ สอบสวน พิจารณา

-กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย การ อุทธรณ์ และ การพิจารณา อุทธรณ์

-กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการการพักราชการเเละการให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

-กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550

-กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฎิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553

-กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลงเงินเดือน

-หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว12-2561

-หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17-2552

-หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21-2560

-หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ว25-2559

6.2 พระราชบัญญัติ

-พระราชบัญญัติ แห่งชาติ พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

-พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

-พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

6.3 ระเบียบ-ข้อบังคับ

-ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา 2561

-ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

-ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครู ฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ฯ 2552

-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฯ พ.ศ. 2559

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน

-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเบิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

-ระเบียบการแต่งกายนักเรียน62

-ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา-ตักเตือนนักเรียน

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฯ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

8. Q_A

9. Social Network

Facebook โรงเรียน

Twitter โรงเรียน

Facebook งานประชาสัมพันธ์

Facebook งานแนะแนว

Facebook ศูนย์ ICT

Facebook สภานักเรียน

การบริหารงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-รายงานผลการดำเนินงานประจำภาค 1-2563

-รายงานผลการดำเนินงานประจำภาค 2-2563

13.1 คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ

13.2 คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

-คู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-มาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

13.3 คู่มือปฎิบัติงานวิชาการ

13.4 คู่มือการปฎิบัติงานบุคคล

การให้บริการ 

14.1 คู่มือการให้บริการ-งบประมาณ

-คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ

-แบบฟอร์มและวิธีการจัดซือจัดจ้าง

14.2 คู่มือการบริการ-วิชาการ

14.3 คู่มือการบริการ-บริหารทั่วไป

14.4 คู่มือการบริการ-บุคคล

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-กราฟแสดงจำนวนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลการศึกษาบุตร

-การให้บริการบริหารงานทั่วไป

-สถิติการขอเอกสารปพ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

-แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

-ความพึงพอใจต่อการเข้าศึกษาต่อ 2564

17. E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

-รายงานติดตามการใช้จ่าย ก.ค.64

-รายงานติดตามการใช้จ่าย ส.ค.64

-รายงานติดตามการใช้จ่าย ก.ย.64

-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

-รายงานผลการใช้งบประมาณ ต.ค. 63

-การใช้จ่ายงบประมาณ ภาคเรียน 2-2562

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

-รายงานทะเบียนคุมขอซื้อ 2563

-รายงานทะเบียนคุมขอจ้าง 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

-กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

-คู่มือการประเมินวิทยฐานะ-สายงานการสอน

-คู่มือการประเมินวิทยฐานะ-สายงานบริหารสถานศึกษา

-พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

-พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2542

-พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2545

-พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553

-พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562

-พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-1-พ.ศ.2547

-พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2551

-พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

-ระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยเรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

-ว5

-ว20

-ว21

-ว26

28. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส 

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-การจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกตลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2563

-การทำประชาพิจารณ์เรื่องทรงผมนักเรียน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-ปฏิญญาโรงเรียนและประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

-รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

-รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา